Oda Kayıt İçin Şartlar

Oda Kayıt İçin Şartlar

Esnaf Odası Kayıt Olma Şartları

♦ ODAYA KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

♦ İŞYERİ AÇMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER.

ÜYELİK ŞARTLARI:

Oda Üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlat tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

ODAYA KAYIT:

Esnaf ve sanatkarların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkarlara ait bilgiler sicil tarafından, elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki , iş yerleri seyyar olanların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.

Aynı işyerinde birden fazla konuda faliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar esas faaliyetleri ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleri ile ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.

ÜYELİĞİN SON BULMASI

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenini odaya bildirdiği işyeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

b) Üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefi tesis ettirmeyenler.

DURUM DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRME

Esnaf Sicil ve Oda kayıtlarını yaptıran üyelerimizin Esnaf sicil Tasdiknamesinin her 5 yılda bir vize yaptırılması zorunludur. Ayrıca işinizde meydana gelen değişikliklerde , iş adresinizde meydana gelen değişikliklerde , işyerinizi kapattığınızda, yeniden bir işyeri açtığınızda hukuken sorumlu olmamak için bir ay içinde Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğuna bildirmek mecburiyetindesiniz.

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL MEMURLUĞUNDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Ev adresi ikametgah ilmühaberi

b) Nüfus Sureti (Muhtardan fotoğraflı)

c) Vergi levhası fotokopisi

Not: Esnaf sicil harçları Esnaf Sicil Memurluğunda bulunan veznelere yatırılır.

İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER

a) 3 Fotoğraf

b) Ev adresi ikametgah ilmühaberi

c) Nüfus sureti (muhtardan Fotoğraflı)

d) Nüfus Fotokopisi

e) Vergi Levhası

f) Sicile Kayıt Belgesi

g) Ustalık Belgesi